آخرین اخبار

فایل تفسیر مسابقه اساتید

فایل تفسیر جهت استفاده اساتید وکارکنان بر روی سایت قرار داده شد

فایل تفسیر جزء نهم قران جهت استفاده اساتید و کارکنان گرانقدر  قرار داده شده است

تذکر مهم: جزء نهم این فایل فقط منبع مسابقه قران می باشد ( از صفحه 68 تا 154 )دانلود فایل تفسیرجزء نهم